Các dự án nhà ở và giao thông không đủ điều kiện để nhận tài trợ thông qua chương trình CLG.