Chương trình CLG được mở hàng năm kèm thông báo về các nguồn quỹ có sẵn ở mỗi quận. Thông báo nêu rõ trọng tâm của chương trình, các tiêu chí lựa chọn, quy trình đánh giá và lịch trình thực hiện. Thông báo và lịch trình của chương trình sẽ tuân theo quyết định của nhân viên Prosper Portland.