Không có. Tổ chức phi lợi nhuận phải đăng ký với tiểu bang dưới tư cách là một DNP (Tổ chức Phi lợi nhuận Trong nước), hoàn tất mẫu W-9 và tuân thủ trạng thái 501c3 tại thời điểm các nguồn quỹ bị hạn chế trong thỏa thuận tài trợ.