Không. Thư ủng hộ là không bắt buộc, nhưng sự ủng hộ từ cộng đồng sẽ góp phần tạo nên lợi thế cho đơn đăng ký.