Khoản vay khẩn cấp của SBA có sẵn cho các chủ sở hữu bất động sản để trang trải các khoản thanh toán. Chương trình hiện đã phân bổ hết ngân quỹ nhưng Quốc hội đã phê chuẩn một đợt phân bổ mới. Chủ nhà được khuyến nghị thảo luận với các ngân hàng của mình để “xếp hàng nhận” các quỹ hỗ trợ trong tương lai.

Chúng tôi tiếp tục theo dõi các nguồn trợ giúp mới tiềm năng và cập nhật  trên mạng trực tuyến những thay đổi của các bên liên quan.