Số đơn đăng ký thay đổi mỗi năm; trong năm 2019/20 có 34 ứng viên đã nộp đề xuất.