Các lệnh tạm cấm trục xuất thương mại không chỉ rõ tài liệu cụ thể, chỉ có điều nó phải là “tài liệu được chấp nhận.”  Các lệnh tạm cấm không chỉ ra rằng chủ nhà phải xác định những tài liệu được chấp nhận.

Đối với vấn đề tài liệu này, một số người thuê nhà đang sử dụng báo cáo lãi và lỗ hoặc bản khai hoàn thuế để cho thấy sự thay đổi về doanh thu giữa năm 2019 và 2020 và sự sụt giảm doanh số bán hàng trong năm 2020.