Có, doanh nghiệp đó đủ điều kiện là do phụ nữ làm chủ.