Có, nếu chi phí di dời là chi phí phục vụ kinh doanh như mô tả trong ví dụ trên.