Một số tổ chức phi lợi nhuận được chọn lựa sẽ đủ điều kiện, cụ thể là những tổ chức cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em và/hoặc hoạt động như doanh nghiệp xã hội (có nghĩa là ít nhất 90% hoạt động của tổ chức được tài trợ bởi doanh thu từ hàng hóa hoặc dịch vụ).